Политика за управление

Настоящата политика за управление на „ЕВРОТЕКС“ ЕООД изразява вижданията и ангажиментите за бъдещото развитие и усъвършенстване на фирмата, чрез поддържане на високо ниво на качеството на работа, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа при извършване на дейностите „Събиране, сортиране, поправка, рециклиране и дистрибуция на дрехи втора употреба и текстилни отпадъци“.

Политиката за управление е базирана на фирмената философия и ценности.

Нашата философия:

 • Водещ принцип за нас е стремежът ни към съвършенство – на продукта, който предлагаме и на начина, по който работим;
 • Виждаме успеха в удовлетвореността на клиентите и служителите си;
 • Работим с грижа към околната среда;
 • Осигуряваме здравословна и безопасна работна среда за служители, клиенти и партньори.

Нашите ценности:

1. Съвършенство

 • То въплъщава всичко, към което се стремим, в качеството ни на работа и в отношенията с нашите партньори;
 • Непрекъснато търсим подобрения, за да го постигнем;
 • За нас то е едновременно простота и завършеност.

2. Надеждност

 • Да поддържаме високи стандарти в качеството на продуктите и услугите си;
 • Да сме последователни и отговорни в думите и действията си;
 • Да спазваме поетите ангажименти, утвърждавайки името на компанията като коректен и лоялен партньор.

3. Позитивизъм

 • Да сме добронамерени и открити във взаимоотношенията си;
 • Да работим в екип и да създаваме приятна работна атмосфера;
 • Да изграждаме успешни партньорства и да търсим печеливши решения за двете страни.

За ефективното провеждане на Политиката за управление, ние поемаме ангажимент в следните направления:

 • Да изградим и поддържаме организационна структура, осигуряваща постигане на дългосрочни стратегии и бизнес планове;
 • Да разработим и внедрим писмени правила, регламентиращи управленски и оперативни процеси в компанията;
 • Да планираме и изпълняваме дейности, осигуряващи непрекъснатото подобрение на системата за управление и представянето на фирмата;
 • Непрекъснато да усъвършенстваме процесите, дейностите и услугите, които предоставяме на нашите клиенти, партньори, служители и заинтересовани страни;
 • Да извършваме всички дейности, свързани с внос, третиране и продажба на дрехи втора употреба, в съответствие с Българското и Европейското законодателство, най- добрите налични и екологосъобразни техники;
 • Да обучаваме и мотивираме персонала за изграждане на отговорно поведение, водещо към опазване на околната среда и здравето и безопасността на служителите при работа;
 • При третиране на отпадъци от дрехи и предмети втора употреба, да поддържаме минимални нива на отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени и рециклирани;
 • Да опазваме околната среда, да предотвратяваме всякакъв вид замърсяване, като не допускаме нерегламентирано изхвърляне, изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъци;
 • Да поддържаме и увеличаваме отрицателния въглероден баланс от дейността на дружеството, увеличавайки количествата на подготвените за повторна употреба дрехи и обувки и намалявайки въглеродния отпечатък от дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци от текстил и дрехи втора употреба.
 • Да поддържаме взаимноизгодни отношения с партньори и доставчици, основани на взаимно спазване на поетите в политиката и целите на дружествата ангажименти по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа, корпоративна и социална отговорност.
 • Да работим за внедряване на технологии за рециклиране на текстил и обувки, които не са годни за повторна употреба.
 • Да работим за постоянно подобрение на системата за управление по околна среда и повишаване на резултатността.
 • Да предоставяме и поддържаме здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на заинтересованите страни и българското законодателство. Да прилагаме ефективни мерки за предотвратяване на заболяванията, злополуките и нараняванията, свързани с работата. Да се премахнат опасностите и намалят рисковете за здравето и живота на всички работници и посетители.
 • Да се консултираме с работещите относно създадени здравословни и безопасни условия на работа. Да въвличаме работещите в участие и вземане на решения, където е целесъобразно.
 • Поддържане компетентността на персонала чрез своевременно запознаване с изискванията на законодателството, приложимите стандарти и световни практики.
 • Да прилагаме приоритетно превантивен подход при решаването на всички въпроси свързани с управлението на околната среда и осигуряването на здравето и безопасността при работа.
 • Да управляваме процесите в съответствие с изискванията на нормативните актове и приложимите международни стандарти.

Политиката за управление е база за разработка и подобрение на Интегрирана система за управление на „ЕВРОТЕКС“ ЕООД съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството”, ISO 14001:2015 “Системи за управление по отношение на околната среда”, ISO 45001:2018 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа”.
Тя се прилага във всички обекти на „ЕВРОТЕКС“ ЕООД в България – Централен офис, Сортировъчен център, Централен склад, Рециклиране, Складове за продажби на едро.

Последна редакция: 8 май 2024 г.